Ovaj sajt nudi besplatne usluge. Nije potrebna registracija za korišćenje ovih usluga. Dakle, lični podaci se ne čuvaju. Svi podaci koji se unose radi pretraživanja banaka ili provere IBAN broja se brišu nakon što ih obradi relevantna funkcija.

Thomas Hainke, Dipl. Inform. Univ.