BIC Raiffeisenbank Arzl im Pitztal und Imsterberg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.Imsterberg


Naziv:
Država:
IBAN:
BIC:
Grad:
Poštanski broj:
Pretražite i filijale banke


BIC Raiffeisenbank Arzl im Pitztal und Imsterberg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.Imsterberg (Austrija) (SWIFT kod)

Šifra filijale za Raiffeisenbank Arzl im Pitztal und Imsterberg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.Imsterberg u gradu Imsterberg je 36207 i koristi se za identifikaciju banke. Šifra filijale se danas više ne koristi zasebno. Razlog tome je što u većini zemalja ona čini deo IBAN-a, a to je ono što u današnje vreme morate da navedete kada se od vas traži broj računa. Za međunarodne prenose se uvek koristi BIC (= SWIFT kod) umesto šifre filijale.

BIC za Raiffeisenbank Arzl im Pitztal und Imsterberg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.Imsterberg u gradu Imsterberg je RZTIAT22207. Skraćenica BIC označava 'poslovni identifikacioni kod' (ranije 'bankovni identifikacioni kod'). Ovo je međunarodno standardizovani kod za identifikaciju filijala u platnim transakcijama. Koriste ga kreditne institucije, brokeri i slične kompanije širom sveta i on na jedinstven način identifikuje svakog partnera koji direktno ili indirektno učestvuje u platnim transakcijama. BIC/SWIFT BIC se u platnim transakcijama koristi u kombinaciji sa IBAN-om (= međunarodni broj bankovnog računa), pri čemu BIC identifikuje banku, a IBAN identifikuje relevantni račun koji se tamo nalazi.

Shodno tome, IBAN se sastoji od sledećih komponenti:

  1. dvoznačne šifre zemlje;
  2. dvocifrene kontrolne cifre između 02 i 98. Upotrebom ove kontrolne cifre se jedan pogrešan znak uvek prepoznaje, pojedinačne cifre sa preokrenutim redosledom se skoro uvek prepoznaju, a stopa prepoznavanja je i dalje visoka čak i uz nekoliko grešaka;
  3. znakovnog niza koji identifikuje stvarni račun. U većini zemalja je on isključivo brojčani. On se takođe naziva BBAN (= osnovni broj bankovnog računa). U većini zemalja je to šifra banke i broj računa.

Na primeru fiktivnog broja računa 86419725 i šifre banke 36207, rezultat će biti IBAN sličan ovome: AT99 3620 7864 1972 5. Da bi se poboljšala čitljivost IBAN-a, on se obično deli na blokove od po četiri znaka. IBAN može da sadrži i do 34 znaka, ali je u većini zemalja kraći od toga.

Kao što vidite, IBAN sam po sebi već sadrži šifru koja jedinstveno identifikuje banku o kojoj se radi. Na primer, za banku Raiffeisenbank Arzl im Pitztal und Imsterberg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.Imsterberg, to je 36207. Iz tog razloga BIC, u našem primeru RZTIAT22207, nije neophodan za prenose unutar Evrope. Sam IBAN je u ovom slučaju dovoljan. Dodatni detalji u vidu BIC ili SWIFT koda su neophodni samo za prenose u kojima jedna od banaka uključenih u transakciju ima sedište van Evrope, a koja se vrši putem SWIFT sistema.

BIC takođe sadrži šifru države. Za razliku od IBAN-a, ona se ne nalazi na početku BIC-a, već je na 5-oj i 6-oj poziciji. Na primer, za BIC RZTIAT22207, to je AT. U nekim slučajevima, šifra države iz IBAN-a se može razlikovati od šifre države pridruženog BIC-a jer se koriste različiti standardi.

BIC sadrži ili 8 ili 11 znakova i ne sadrži sopstvenu kontrolnu cifru. Za razliku od IBAN-a, BIC se osim dužinom može proveriti samo pregledom da li je uključen u BIC direktorijum koji SWIFT redovno ažurira. Međutim, u slučaju IBAN-a moguće je koristiti matematički postupak kako bi se proverilo da li je on formalno ispravan, korišćenjem kontrolne cifre sadržane u njemu. Mogu da postoje samo formalno ispravni IBAN-ovi. Na pitanje da li konkretan IBAN zapravo postoji može da odgovori samo pridružena banka. Lažni ili IBAN-ovi koji više ne postoje se ne mogu prepoznati korišćenjem kontrolne cifre.

Sedište banke je Raiffeisenbank Arzl im Pitztal und Imsterberg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.Imsterberg u gradu Imsterberg. Shodno tome, Imsterberg se nalazi u zemlji Austrija. Raiffeisenbank Arzl im Pitztal und Imsterberg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.Imsterberg se može kontaktirati na 05412/6312168700.


Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.

Datum skupa podataka: 02/2023